Zoek
Sluit dit zoekvak.
Logo Herva - Visibility Matters

Algemene voorwaarden

I. VOORAFGAANDE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden beheersen alle rechtsbetrekkingen tussen HERVA bvba, met maatschappelijke zetel te Stadsestraat 51, 2250 Olen, BTW BE0862.044.047 (verder genoemd HERVA) en de klant. Wat particuliere consumenten betreft, geldt Boek VI Wetboek Economisch Recht “Marktpraktijken en consumentenbescherming”, daar waar deze dwingende werking heeft.

Bij het overmaken van een bestelling of de ondertekening/aanvaarding van de offerte en/of het contract (dit kan per mail gebeuren) stemt de klant uitdrukkelijk in met de algemene voorwaarden van HERVA en ziet de klant af van de toepassing van eventuele eigen algemene voorwaarden. Tenzij er expliciet en schriftelijk van deze voorwaarden wordt afgeweken, zijn zij bindend voor de klant en primeren zij boven alle andere mogelijke bepalingen of voorwaarden.

De voorstellen/offertes van HERVA houden geen enkele verbintenis in. De verklaringen van vertegenwoordigers en de bestellingen zijn slechts geldig wanneer zij schriftelijk aanvaard of bevestigd werden door HERVA. Aanduidingen en beschrijvingen van onze producten (technische kenmerken, presentatie, toebehoren) in onze catalogussen, offertes, documentatie of tarieven zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar worden enkel meegedeeld ten titel van inlichting en zonder enige verbintenis.

Indien om het even welke bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zou zijn, zal de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden daardoor niet aangetast worden. Het feit dat HERVA één of andere clausule die in deze algemene voorwaarden in haar voordeel gestipuleerd is, niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van het recht zich daarop alsnog te beroepen.

De klant aanvaardt dat e-mail en elektronische back-ups als bewijs mogen dienen.

II. PRIJZEN-BETALINGSMODALITEITEN

De prijzen zijn netto en omvatten geen transportkosten. Transportkosten en alle andere onkosten, belastingen en lasten die bijkomstig zijn bij de verkoop of die eruit voortvloeien, vallen uitsluitend ten laste van de klant. De prijzen zijn steeds gebaseerd op de alsdan geldende waarden van lonen, diensten en taksen op goederen. Indien genoemde waarden wijzigen, heeft HERVA het recht de prijzen evenredig aan te passen.

De klant geeft HERVA steeds de correcte informatie nodig om facturatie mogelijk te maken. Elke administratieve wijziging dient onmiddellijk aan HERVA overgemaakt te worden. Indien HERVA een factuur dient te wijzigen omdat de klant zijn gegevens niet correct heeft doorgegeven, zal een administratieve kost van 20,00 € aangerekend worden.

Tenzij andersluidende bepaling in de offerte, zijn de facturen contant betaalbaar op één van de bankrekeningen van HERVA, zonder disconto, afslag, retentierecht of schuldvergelijking. De ontvangstdatum van een factuur is de feitelijke datum van ontvangst.

Elke vorm van korting of prijsvermindering die door HERVA aan de medecontractant zou worden toegekend is alleen geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door HERVA wordt bevestigd door een creditnota.

Op alle bedragen die niet ontvangen werden op de vervaldag zal van rechtswege en zonder dat daarvoor aanmaning vereist is, een intrest verschuldigd zijn van 10% en een schadevergoeding van 15% met een minimum van 150,00 € onverminderd het recht van HERVA om een hogere vergoeding te vorderen.  

Elk protest op facturen dient binnen de acht dagen na factuurdatum schriftelijk, omstandig gemotiveerd en per aangetekende post aan HERVA kenbaar gemaakt te worden. Na verloop van deze termijn worden geen klachten meer aanvaard. Geen enkele klacht verleent de klant het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen of uit te stellen.

Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, brengt de eisbaarheid mee van alle facturen die op dat ogenblik zijn uitgesteld lastens dezelfde klant. Voor de nog niet vervallen facturen zal de vervaldag deze zijn van de eerste onbetaald gebleven factuur. Betalingen door de klant worden steeds verondersteld betalingen te zijn van de oudste niet-betaalde factuur, zelfs indien bij betaling door de klant verwezen wordt naar een recentere factuur.

Bij het uitblijven van betaling op de vervaldag zal HERVA de mogelijkheid hebben om alle uitstaande bestellingen te annuleren onder voorbehoud van alle rechten en vorderingen. De klant verzaakt aan de wettelijke schuldvergelijking. Er zal slechts schuldvergelijking plaatsvinden in overeenstemming met een schriftelijke schuldbekentenis van HERVA of een definitieve gerechtelijke beslissing.

Bij laattijdige betaling alsook in geval van faillissement, bewind, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid in hoofde van de klant, behoudt HERVA zich het recht voor om betaling vooraf te verlangen dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. HERVA kan niet aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook die hieruit voortvloeit.

De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van de wetgeving inzake de belasting voor aanplakking. De klant ontslaat HERVA van alle aansprakelijkheid inzake de toepassing van deze wetgeving in verband met het bestelde reclamemateriaal. De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van eventueel verschuldigde aanplaktaks en daaruit voortvloeiende boetes.

III. LEVERINGSTERMIJNEN

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, worden de leveringstermijnen slechts als aanwijzing gegeven. In geen geval kunnen HERVA vertragingen in de levering ten laste gelegd worden die te wijten zijn aan feiten buiten de wil van HERVA.

In geval van overmacht wordt de uitvoering door HERVA opgeschort zolang de overmachtstoestand het HERVA onmogelijk maakt de levering uit te voeren, zonder dat de klant aanspraak kan maken op een schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. HERVA zal nooit enige aansprakelijkheid oplopen indien zij haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie is vastgelegd en uitgemaakt, de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk al dan niet tijdelijk verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij. Volgende gebeurtenissen zullen in ieder geval worden beschouwd als een overmachtssituatie: staking, lock-out, oorlog, mobilisatie, blokkade, opstand, epidemie, pandemie (of een soortgelijke situatie die als zodanig door de bevoegde autoriteiten wordt gekwalificeerd), iedere oorzaak die de regelmatige levering verhindert en alle omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweeg brengt alsook alle gelijkaardige gebeurtenissen die HERVA zou ondergaan.

Dit is tevens het geval wanneer de klant zijn verbintenissen krachtens deze algemene voorwaarden of ieder ander contract met HERVA slecht uitvoert. Indien de medecontractant wijzigingen zou aanbrengen in zijn bestelling en deze wijzigingen worden door HERVA aanvaard, zal de initiële opgegeven indicatieve leveringstermijn vervallen en zal er een nieuwe indicatieve leveringstermijn worden opgegeven door HERVA.

De aansprakelijkheid van HERVA voor vertragingen in de levering zal in ieder geval nooit meer zijn dan 5% van de waarde van de goederen in vertraging, en dit enkel indien de klant bewijst dat er schade is voor minstens dat bedrag. Alleszins kan dergelijke vordering door de klant slechts ingesteld worden na schriftelijke ingebrekestelling van HERVA, waarbij vervolgens aan deze laatste een redelijke termijn wordt toegekend voor de voltooiing.

De klant verbindt er zich toe om gedeeltelijke leveringen te aanvaarden.

De geleverde producten kunnen wat betreft afmetingen, aantallen en kleuren een afwijking van 10 % bevatten.

IV. VERZENDING – OVERDRACHT VAN HET RISICO

De goederen worden geleverd in de opslagplaatsen van HERVA, behalve indien uitdrukkelijk anders bepaald wordt door HERVA. De goederen worden vervoerd op risico van de klant.

De overdracht van het risico gebeurt op het ogenblik van de levering van de goederen door HERVA aan de vervoerder. Indien de vervoerder de goederen niet in ontvangst neemt, zullen de goederen opgeslagen worden op een plaats aangeduid door HERVA. Het risico en de aansprakelijkheid verbonden met de goederen rusten dan bij de klant.

V. ZEKERHEDEN/EIGENDOMSVOORBEHOUD

HERVA kan op elk moment van de klant waarborgen en/of zekerheden eisen teneinde de goede uitvoering van de verplichtingen van de klant gewaarborgd te zien. Indien de klant weigert in te gaan op het verzoek van HERVA om dergelijke waarborgen/zekerheden te stellen, kan HERVA alle overeenkomsten met deze klant onmiddellijk beëindigen zonder enig recht op schadevergoeding voor de klant.

De eigendomsoverdracht van de door HERVA geleverde goederen geschiedt pas bij volledige betaling van de facturen (hoofdsom, intresten, bijhorigheden en kosten) van HERVA. In geval van betaling door cheques of wissel geschiedt de eigendomsoverdracht enkel na definitief incasso van de bedragen. Tot aan deze algehele betaling mag de klant in geen geval de geleverde goederen vervreemden, belenen, verpanden, onder hypothecair verband brengen of anderszins bezwaren. De klant staat ten aanzien van HERVA ten volle in voor elke schade aan en vervreemding of verzwaring van de geleverde goederen.

VI. AANVAARDING – KLACHTEN

Alle controles die uitgevoerd worden voor de aanvaarding van goederen zijn ten laste van de klant. De klant verbindt er zich toe om de goederen in ontvangst te nemen, zelfs indien zij aangetast zijn door defecten van gering belang.

Alle klachten met betrekking tot de goederen moeten omstandig gemotiveerd meegedeeld worden in een aangetekende brief die verstuurd moet worden binnen de acht dagen nadat de goederen in ontvangst genomen of geweigerd werden. Eens die termijn voorbij is, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de goederen aanvaard werden. De klant moet binnen de acht dagen na de klacht op eigen kosten en risico alle goederen die hij niet aanvaardt, terugzenden.

Wanneer HERVA deze goederen in ontvangst neemt, betekent dit in geen geval dat HERVA de gegrondheid van de weigering om de goederen in ontvangst te nemen, erkent. Het betekent evenmin dat HERVA aan haar rechten tegen de klant verzaakt. HERVA zal nooit aansprakelijk zijn voor indirecte schade van welke  aard ook

VII. INTELLECTUELE EIGENDOM

HERVA behoudt zich uitdrukkelijk de rechten van intellectuele eigendom voor, zoals de rechten van industriële, literaire of artistieke eigendom (de rechten), m.b.t. haar bestekken, plannen, ontwerpen, andere documenten en producten. Dit heeft eveneens betrekking op de ontwerpen en documenten die voorafgingen aan een offerte. Deze documenten blijven eigendom van HERVA en zullen door de klant aan HERVA teruggegeven worden indien de koop niet wordt afgesloten.

HERVA neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich wat betreft de rechten die derden zouden kunnen doen gelden op de goederen die gefabriceerd werden in overeenstemming met de plannen, studies en beschrijvingen van de klant .

De klant zal er zich van onthouden deze plannen, tekeningen, ontwerpen, studies, … aan derden over te maken zonder schriftelijke toelating van HERVA, op straffe van een schadevergoeding van 15 % van het volledige contractueel verschuldigde bedrag, tenzij HERVA haar grotere effectieve schade aantoont. HERVA behoudt zich het recht voor deze zonder toelating van de klant voor eender welke andere doeleinden te gebruiken.

Ontwerpen die door HERVA werden aangemaakt of opgesteld, mogen niet door derden worden uitgevoerd. Indien ontwerpen van HERVA worden uitgevoerd door derden, zal er een administratieve kost verschuldigd zijn van minimum 4.000,00 €, onverminderd het recht van HERVA om een hogere vergoeding te vorderen.

IX. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING

Behalve de aansprakelijkheid die voorzien wordt krachtens deze algemene voorwaarden en onder voorbehoud van de toepassing van wetten van dwingend recht of van openbare orde, kan de klant geen schadevergoeding van HERVA vorderen, op eender welke grond, met name voor de fouten (met inbegrip van zware fouten) van precontractuele, contractuele of delictuele aard.

De aansprakelijkheid van HERVA is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de factuur, behoudens andersluidend beding in deze algemene voorwaarden.

Door de klant wordt afstand van verhaal gedaan t.a.v. HERVA voor zichzelf en zijn verzekeraar, in geval van uitkering na een schadegeval.

In geen geval zal HERVA aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade of boete rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit het feit dat de constructie die door HERVA werd geplaatst op de door de klant aangeduide plaats, in strijd zou zijn met enige plaatselijke, regionale of federale, openbare of interne wet, regel, norm, verordening, uitvoeringsbesluit of richtlijn (o.a. niet limitatief enige schending van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening of stedenbouwkundige verordening).

X. VROEGTIJDIGE BEËINDIGING – VERBREKING

In geval een overeenkomst/bestelling tussen HERVA en de klant voorafgaandelijk aan de uitvoering eenzijdig door of lastens de klant wordt verbroken, zelfs gedeeltelijk en om welke reden dan ook, is de klant aan HERVA een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van het volledige contractueel verschuldigde bedrag met een minimum van 250,00 €, onverminderd het recht van HERVA om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij een grotere bewezen schade kan aantonen.

Indien de uitvoering van de overeenkomst/bestelling reeds een aanvang heeft genomen, behoudt HERVA zich het recht voor om de gedwongen uitvoering van het contract af te dwingen. Indien het contract alsnog vroegtijdig door of lastens de klant wordt verbroken, zelfs gedeeltelijk, zal steeds de betaling van het reeds uitgevoerde deel van het contract verschuldigd zijn. Daarenboven is HERVA tevens gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 30 % van het saldo van het volledige contractueel verschuldigde bedrag met een minimum van 250,00 €, onverminderd het recht van HERVA om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij een grotere bewezen schade kan aantonen.

Het niet tijdig aanleveren door de klant van de benodigde bestanden om de overeenkomst uit te voeren, wordt beschouwd als een verbreking lastens de klant.

XII. PERSOONLIJKE GEGENVENS

HERVA verwerkt persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 dd. 27 april 2016. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Data Protection Notice die U kan terugvinden op de website www.herva.be.

De klant dient HERVA onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van elke gewijzigde toestand (verhuizing, wijziging emailadres, etc.) 

XII. BEVOEGDHEIDSBEDING EN TOEPASSELIJK RECHT

De rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen is exclusief bevoegd voor alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit deze rechtsverhouding tussen HERVA en de klant, met inbegrip van betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden alsmede elk contract tussen HERVA en de klant worden beheerst door Belgisch recht.

Zo het Vredegerecht bevoegd zou zijn, is enkel het Vredegerecht van het 5de kanton te Antwerpen bevoegd.